नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
नवलपरासी


  ग्यालरी

  समाचार

NO record found

  सूचना

  • राहदानी आइपुगेको सम्बन्धमा । २०७५-१-४

    MRP को लागि मिति २०७४।१२।१४ गते सम्म यस कार्यालयमा आवेदन दिनुभएका सेवाग्राहीहरुको केन्द्रीय राहदानी विभाग, काठमाण्डौबाट रसिद नम्बर ३७११-३८८४ सम्मको MRP तयार भै आइसकेको र वितरण कार्य समेत भईरहेको हुँदा आफ्नो MRP लिनकाे लागि स्वयं व्यक्ति कार्यालय समयमा निम्न कागजातको साथमा यस कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहनु अनुरोध छ ।  निम्न    सक्कल नेपाली नागरीकताको प्रमाणपत्र    सक्कल नगदी रसिद   

  • स्वेच्छिक अवकाशको लागि दर्ता भएका नामावलीहरु २०७४-११-२८

    यस कार्यालयमा स्वेच्छिक अवकाशको लागि प्राप्त हुन आएका ७२ जनाको निवेदनहरु सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको दर्ता नं. ४१५ मिति २०७४।११।२५ गते दर्ता भएको नामावली सम्बन्धित सबैमा जानकारीको लागि यो नामावली प्रकाशित गरिएको छ ।

  • निशुल्क प्रदान गरिने निवेदनका ढाँचा --

    नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासी सूचना ! सूचना !! सूचना !!! यस कार्यालयबाट निम्न बमोजिमका निवेदनहरुको ढाँचा निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराइने कुरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराईन्छ  १. पतिको नाम,थर, ठेगाना कायम गरी ना.प्र.को प्रतिलिपी पाउँ २. संस्था/हातहतियार नविकरण ३. पेन्सनका लागि सिफारिस ४. रहलपहल पेन्सन सिफारिस ५. नाबालक परिचय पत्र ६. पत्रपत्रिका प्रमाण पत्र पाउनको लागि निवेदन ७. नाम,थर, जन्ममिति प्रमाणित ८. संस्था दर्ता निवेदन ९. विभिन्न किसिमका (जातियता, आयश्रोत, अविवाहित, चालन, बेरोजगारी) प्रमाणित १०. नागरिकता प्रमाण पत्र संशोधनको निवेदन ११. राहत सम्बन्धी निवेदन© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय